Protocol Tegen Grensoverschrijdend Gedrag in de Aikido Dojo

1. Doelstelling

Het doel van dit protocol is om grensoverschrijdend gedrag binnen de dojo te voorkomen, te signaleren en adequaat aan te pakken. Dit draagt bij aan een veilige en respectvolle trainingsomgeving voor alle leden.

2. Definitie van Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag omvat alle vormen van ongewenst gedrag dat de persoonlijke grenzen van anderen schendt. Dit kan onder andere zijn:

 • Fysiek: Ongewenste aanrakingen, geweld of intimidatie.
 • Verbaal: Beledigingen, schelden, seksuele opmerkingen of bedreigingen.
 • Psychologisch: Manipulatie, chantage, vernedering of intimidatie.
 • Seksueel: Ongewenste seksuele avances, aanranding, of andere seksueel getinte gedragingen.

3. Preventieve Maatregelen

 • Educatie en Voorlichting: Regelmatige trainingen en voorlichting aan alle leden en trainers over wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt en hoe dit te voorkomen.
 • Gedragscode: Alle leden ondertekenen bij aanmelding een gedragscode waarin zij verklaren zich respectvol te gedragen en grensoverschrijdend gedrag te vermijden.
 • Open Communicatie: Bevorderen van een cultuur waarin leden zich vrij voelen om problemen of zorgen te bespreken met trainers of andere verantwoordelijken.

4. Signalering van Grensoverschrijdend Gedrag

 • Observatie: Trainers en seniorleden houden actief toezicht en letten op tekenen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Meldingsmechanisme: Er is een laagdrempelige manier voor leden en ouders om anoniem of openlijk grensoverschrijdend gedrag te melden. Dit kan via een meldingsformulier, een vertrouwenspersoon of direct bij de trainer.

5. Actie bij Grensoverschrijdend Gedrag

 • Direct Ingrijpen: Bij signalen van grensoverschrijdend gedrag grijpt de trainer onmiddellijk in om de situatie te de-escaleren en verdere schade te voorkomen.
 • Onderzoek: De trainer of een aangewezen vertrouwenspersoon onderzoekt de melding zorgvuldig door gesprekken met betrokkenen en getuigen.
 • Gesprek met Betrokkenen: Er worden gesprekken gevoerd met zowel de overtreder als het slachtoffer om de situatie duidelijk te krijgen en oplossingen te zoeken.
 • Sancties: Afhankelijk van de ernst van het gedrag kunnen sancties variëren van een waarschuwing tot tijdelijke schorsing of permanente verwijdering uit de dojo.

6. Nazorg

 • Ondersteuning voor het Slachtoffer: Bied emotionele ondersteuning en eventuele externe hulp aan het slachtoffer om hen te helpen herstellen.
 • Begeleiding van de Overtreder: Bied begeleiding en eventuele externe hulp aan de overtreder om herhaling te voorkomen en hen te helpen positief gedrag te ontwikkelen.
 • Follow-up: Regelmatige follow-upgesprekken met betrokkenen om te zorgen dat het grensoverschrijdend gedrag stopt en de situatie verbetert.

7. Communicatie en Evaluatie

 • Regelmatige Evaluatie: Het protocol wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld op basis van feedback en ervaringen.
 • Transparantie: Informeer alle leden en ouders over het bestaan en de inhoud van het protocol tegen grensoverschrijdend gedrag.

8. Vertrouwenspersoon

 • Aanwijzen van een Vertrouwenspersoon: Benoem een vertrouwenspersoon binnen de dojo die onafhankelijk en vertrouwelijk meldingen van grensoverschrijdend gedrag kan behandelen.
 • Opleiding: Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon goed getraind is in het omgaan met gevallen van grensoverschrijdend gedrag en weet hoe te handelen volgens het protocol.