Protocal pesten

Protocol Tegen Pesten in de Aikido Dojo

1. Doelstelling

Dit protocol heeft als doel pesten binnen de dojo te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Het biedt richtlijnen voor trainers, leden en ouders om een veilige en respectvolle omgeving te waarborgen.

2. Definitie van Pesten

Pesten is elke vorm van lichamelijk, verbaal of psychologisch gedrag dat bedoeld is om een ander te kwetsen, vernederen of buitensluiten. Dit kan onder andere bestaan uit:

 • Fysiek geweld of dreiging
 • Verbale beledigingen, schelden of bedreigingen
 • Sociale uitsluiting of roddelen
 • Online pesten (cyberpesten) via sociale media of andere digitale platforms

3. Preventieve Maatregelen

 • Educatie en Voorlichting: Regelmatige voorlichting aan alle dojo-leden over wat pesten is, de gevolgen ervan en hoe het te herkennen.
 • Gedragscode: Alle leden ondertekenen bij aanmelding een gedragscode waarin zij verklaren zich respectvol te gedragen en pesten te vermijden.
 • Open Communicatie: Bevorderen van een cultuur waarin leden zich vrij voelen om problemen of zorgen te bespreken met trainers of andere verantwoordelijken.

4. Signalering van Pesten

 • Observatie: Trainers en seniorleden houden actief toezicht en letten op tekenen van pesten.
 • Meldingsmechanisme: Er is een laagdrempelige manier voor leden en ouders om anoniem of openlijk pesten te melden. Dit kan via een meldingsformulier, een vertrouwenspersoon of direct bij de trainer.

5. Actie bij Pesten

 • Direct Ingrijpen: Bij signalen van pesten grijpt de trainer onmiddellijk in om de situatie te de-escaleren en verdere schade te voorkomen.
 • Onderzoek: De trainer of een aangewezen vertrouwenspersoon onderzoekt de melding zorgvuldig door gesprekken met betrokkenen en getuigen.
 • Gesprek met Betrokkenen: Er worden gesprekken gevoerd met zowel de pestkop als het slachtoffer om de situatie duidelijk te krijgen en oplossingen te zoeken.
 • Sancties: Afhankelijk van de ernst van het pesten kunnen sancties variëren van een waarschuwing tot tijdelijke schorsing of permanente verwijdering uit de dojo.

6. Nazorg

 • Ondersteuning voor het Slachtoffer: Bied emotionele ondersteuning en eventuele externe hulp aan het slachtoffer om hen te helpen herstellen.
 • Begeleiding van de Dader: Bied begeleiding en eventuele externe hulp aan de dader om herhaling te voorkomen en hen te helpen positief gedrag te ontwikkelen.
 • Follow-up: Regelmatige follow-upgesprekken met betrokkenen om te zorgen dat het pesten stopt en de situatie verbetert.

7. Communicatie en Evaluatie

 • Regelmatige Evaluatie: Het protocol wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld op basis van feedback en ervaringen.
 • Transparantie: Informeer alle leden en ouders over het bestaan en de inhoud van het anti-pestprotocol.

8. Vertrouwenspersoon

 • Aanwijzen van een Vertrouwenspersoon: Benoem een vertrouwenspersoon binnen de dojo die onafhankelijk en vertrouwelijk meldingen van pesten kan behandelen.
 • Opleiding: Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon goed getraind is in het omgaan met pestgevallen en weet hoe te handelen volgens het protocol.