For English see below.

1.1 Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 Na het betalen van het totale bedrag is je plek  gereserveerd.

1.3 Als deelnemers besluiten te annuleren, hebben zij het recht op terugbetaling van een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  • Tot zes maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 90% van de deelnamekosten.
  • Tot 3 maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 2/3e van de deelnamekosten.
  • Tot 1 maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 1/3e van de deelnamekosten.

Daarna is er geen restitutie meer mogelijk. Wel is het mogelijk om je geboekte plaats te geven aan een andere deelnemer indien dit 24 uur voorafgaand aan het retreat aan Aikido aan de Rijn wordt doorgegeven.

1.3 Aikido aan de Rijn heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

1.4 Deelname aan de activiteiten is vrijwillig. Deelnemers mogen afzien van een bepaald onderdeel in het programma. Dit wordt echter niet gecompenseerd in de kosten.

1.5 Aikido aan de Rijn heeft het recht de retreat te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

1.6 Het programma van het retreat is onder voorbehoud, eventuele wijzigingen worden tijdig aan de deelnemers doorgegeven.

Aansprakelijkheid

2.1 Deelname aan de retreat is op eigen risico. Aikido aan de Rijn is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer.

2.2. Aikido aan de Rijn is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan persoonlijke spullen van de deelnemer.

2.3 Lichamelijke klachten dienen voorafgaand aan een activiteit gemeld te worden bij de docent.

2.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Aikido aan de Rijn voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een cursus of retraite.

Huisregels van de Locatie

3.1. Tijdens de retreat deel je een kamer met een andere deelnemer. Er wordt verwacht dat je respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaat.

3.2. Roken op de slaapkamers en in de gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan.

3.3. Van de deelnemers wordt verwacht zorgvuldig met de spullen van de locatie om te gaan.
Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald.

Terms & Conditions seminars & retreats

1.1 By completing the registration form and paying the participation costs, the participant agrees to the general terms and conditions.

1.2 After paying the total amount, your place is reserved.

1.3 If participants decide to cancel, they are entitled to a refund of part of the participation costs owed:

  • Up to six months before the start of the program: reimbursement of 90% of the participation costs.
  • Up to 3 months before the start of the program: refund of 2/3 of the participation costs.
  • Until 1 month before the start of the program: refund of 1/3rd of the participation costs.

After that, no refunds are possible. However, it is possible to give your booked place to another participant if this is communicated to Aikido aan de Rijn 24 hours prior to the retreat.

1.3 Aikido aan de Rijn has the right to exclude persons from participation in a program without stating reasons.

1.4 Participation in the activities is voluntary. Participants may waive a certain part of the program. However, this is not compensated in the costs.

1.5 Aikido aan de Rijn has the right to cancel the retreat if there are valid reasons, including insufficient participants, illness of the teacher or force majeure. In case of cancellation, the participant is entitled to a refund of the participation costs. The participant is not entitled to any other compensation or damages.

1.6 The program of the retreat is subject to change, any changes will be communicated to the participants in a timely manner.

Liability

2.1 Participation in the retreat is at your own risk. Aikido aan de Rijn is not liable for injury and/or damage as a result of the participant’s stay and/or activities.

2.2. Aikido aan de Rijn is not liable for loss or damage to personal belongings of the participant.

2.3 Physical complaints must be reported to the teacher prior to an activity.

2.4 You hereby waive any claims against Aikido aan de Rijn for any injury and/or damage that you may incur during a course or retreat.

House Rules of the Venue

3.1. During the retreat you will share a room with another participant. You are expected to treat each other and each other’s belongings with respect.

3.2. Smoking is not allowed in the bedrooms and common areas.

3.3. The participants are expected to handle the items of the location with care.
Any damage will be recovered from the participant.