5e Kyu

Minimaal 50 trainingen

TAI SABAKI: Verplaatsingen

 • Irimi
 • Irimi kaiten
 • Tenkan
 • Irimi tenkan

UKEMI: Rollen

 • Yoko ukemi
 • Mae ukemi
 • Ushiro ukemi

TACHI WAZA: Staande Technieken

 • Katate dori tai no henko (kihon en ki no nagare)
 • Kosa dori ikkyo (kihon omote & ura)
 • Katate dori sumi otoshi
 • Katate dori shiho nage (kihon omote en ura waza)
 • Ryote dori tenchi nage
 • Shomen uchi iriminage (kihon)
 • Tsuki kotegeashi

PRINCIPLES: Demonstreer Aikido Principes

 • Houding
 • Extensie

BUKI WAZA: Wapen Technieken

 • Ken suburi 1 ~ 3
 • Jo – 6 count jo kata

JIYU WAZA

 • shomen uchi ~ verplaatsing